ارتباط

ارتباط

این مهم را باید بدانید که خالق یکتا مخلوقات را زوج آفریده است ، آنچه زوج باشد،بدانید دو عامل زوج، متضاد همدیگرهستند، درغیراین صورت زوج معنا ومفهومی ندارد چرا که دوعامل زوج ازکیفیت وماهیتی متفاوت برخوردارند،آنجا که کمیت فراوان باشد واین کمیت ازکیفیتی مشابه برخوردار باشد میتوان گفت یک نوع واحد هستند ونمی توان دو واحد مشابه را زوج یکدیگر دانست.