رشد دانه فکر

رشد دانه فکر

با اعمال وگفتارمثبت خود برتعداد کمیت ها اضافه نمائید تا آنگاه که به کیفیت وارد شوید. مثال : یک ماشین از قطعات زیادی تشکیل شده است که هر قطعه حکم کمیت دارد و اگر حتی یکی از قطعات کم باشد ماشین به کار نخواهد افتاد ولی اگرکل قطعات جمع باشد ماشین کار انجام خواهد داد که کار آن ،همان کیفیت آن است، جسم انسان اندام زیادی دارد و هرعضوی سلولهای بسیار که اگر