آغازحرکت

آغازحرکت

برتردانستن خود نسبت به دیگران عامل ایجاد غرور خواهد شد وآنگاه که حقیقت وجود دیگران معلوم شود دیگرشخص مغرورحاضر به قبولی دیگران نخواهد شد، انسان هیچگاه نباید خود را برتر ازدیگران بداند بلکه تنها باید خود را ازآلودگی ها دور کند وآنجا که توانست کسی را راهنمائی کند سعی وتلاش خود را بکاراندازد. شیطان خود را برترمی دانست وچون خداوند برترازاورا