ترازوی سنجش

ترازوی سنجش

انسان برای سنجش هر چیزی ابتدا باید ترازوی سنجش خاص آن چیزرابیابد،ترازوی بررسی انسان در جهت نیک یا،بد بودن اوآثاربجای مانده از انبیاء واولیاءالهی می باشد چون قرآن،نهج البلاغه ،... ابتدا باید کلام های الهی را دانست ،احکام الهی را فراگرفته وآنگاه اعمال وگفتار خود را با آن ترازوهای عدالت سنجش نماید تاآنگاه بداند که آیا شخصی مثبت است ویا منفی،سنجش عادلانه خود نیازصد در صد دارد