بزرگترین ترس 2

بزرگترین ترس 2

روزی که چشم ها از وحشت خیره بماند.آیا انسان هنگام مرگ چشم هایش خیره نیست؟ میدانید که هست، پس مرگ هر شخصی هنگامه ی قیامت اوست، هنگامه وارد شدن به ترازوی عدل الهی است. بطورکلی هنگام وقوع قیامت همگان ناتوان براجرای عمل خواهند شد وهیچ