چگونگی شناخت نا خودآگاه

چگونگی شناخت نا خودآگاه

اساس کار انسان مغز اوست که مغزنیزساخته شده از بسیاری قسمتها و سلولها می باشد، تصور کنید که هرسلول دو رو دارد، یک طرف آن براساس داده های ظاهری عمل می کند وچون شما اطلاعات ظاهری را به آن برسانید براساس همان داده ها حکم عکس العمل را صادر می نماید،چون شما صحنه ای