حرکت انسان در دنیا

حرکت انسان در دنیا

درابتدا پدر ومادرعامل بوجود آمدن میگردند وبا شکل گیری جنین وتکامل ،خداوند عظمت خود را دراوقرارمیدهد وفرزند متولد می شود این فرزند ازنظردانش دارای توان ونیروئی می باشد که بصورت کامل خداوند رادراو نهاده است البته فرزند دختردر حالت زنانگی دارای دانش کامل و فرزند پسردر حالت مردانگی دارای دانش کامل خداوندی می باشد ودر این تولد که فرزند خود صاحب اندیشه است صاحب اختیار بوده ومی تواند با اندیشه ی خود نوع حرکت خود را انتخاب کند ویا آنکه از خصوصیات انتقال یافته از وجود پدر ومادربه خود استفاده نماید. چون خصوصیات انتقالی ازپدر ومادربراساس درک ودانائی نمی باشد واین در گذرتاریخ وتکرارانسانها ثابت شده است وبه همین واسطه ماباید درجهت خودسازی ازصفرشروع کنیم وامکان دارد باحرکات منفی که انجام داده ایم به نقطه منفی رفته باشیم وباید تلاش کنیم خودراازمنفی بیرون کشیده وبه نقطه صفربرسانیم سپس سمت وسوءخود را به سمت مثبت انتخاب کنیم وحرکت جدیدی درخودبه وجود آوریم.