انتظار

انتظار

کامل شدن به ظاهر در عالم دنیوی کشیدن انتظار/ حرکت بسوی معنا در عالم معنوی رسیدن انتظار/ هر جا ما که باشیم در معنا یا به ظاهر/ آنجا باید بدانیم معنای این انتظار/ در این تلاش ظاهر خفتیدن و پریدن/ زندگی مرفه معنی بشد انتظار/ کنترل روز ما چشیدن سحرگاه/ رسیدن به معنی گرفتن جوابها معنا بشد انتظار/ مجموع آن تلاشها فرار از غصه ها کنترل این اعضاء/ شناختن آن نام و رسیدنش به ظاهر برای ماست انتظار/ مهدی کن هدایت او همه آدمان را/ آدم شدن لازم است نشستن به مجلس تحمل انتظار/ از آن مجلس که گوئیم می میدهد در آنجا/ باید شوی تو دانا در محفل انتظار/ می را که خوردی آنجا بهم بریزد اعضاء/ زمان دیگر نباشد تو بشنوی این کلام به سر کنی انتظار/ اکنون که در فشاری بشناس تو این فشار را/ تحمل فشارها شناختن صاحب را باید کشید انتظار/ هرگز نداد آن کس که در رفاه و ناز است سختی به جسم اینجا /فرمول ما این است باید شوی تساوی آنوقت کشیم انتظار/ شادمان گذر از این پل آنطرفش امید است/ صراط خود نگهدار آرامشش تحمّل گویا چشید انتظار

تفسیر شعر

هرفردی درجهت دست یابی به هر چیزی چه در ظاهر چه دربعد معنا بایست به استمرار فعال وصبور بود،حال فعالیتهای ظاهری زندگی دنیوی را به رفاه خواهد رساند ودقت بر مثبت و منفی ها و انجام مثبت ها ، بعد معنای فرد را به سمت کمال هدایت خواهد نمود، راهبر کمال نهائی بشریت ، حضرت مهدی )ع( است.