ترک بدی ها

ترک بدی ها

پاک شو زظاهر ودر درون خدا/ با ترک هر خرابی بزرگی از خدا بین/ به هنگام هر عمل یکدم سکوت تفکر/ نتیجه آن عمل بخششی از خدا بین/ در گذر لحظه ها بدی با خود نیاور/ سقوط در بدیها پنهان شدن خدا بین/ هر عمل بدی چون پرده ای به درون است/ بدّراین پرده ها عظمت خدا بین/ با هر ورود منفی آتش درون عیان شد/ مثبت به جای خود بود این را تو از خدا بین/ با هر خروج منفی آرامشی بیاور/ به مجمع آرامش آنجا توان خدا بین/ زشتی برون عیان است تو چشم خویش بر پوش/ با (شم) توان به دیدن خلایق خدا بین/ اکنون شما توانید ره درون پیمودن/ گویا تجربه کرده راه را تو هم در آن خدا بین/

تفسیر شعر

با ترک بدی ها و آلودگی هاست که می توان پی به،عظمت و بزرگی خداوند برده و هنگام انجام هر عمل با کمی تفکر خوب و بد را از هم سوا نموده وآنگاه با انجام خوبی هاست که می توان سرشار ازبخشش الهی گردید، آنجا که خدا را غائب می پنداری، بدان بعلت بدی های تو باشد،همگان جویای آرامش هستند،چون ترک بدی ها کنی،لبریز از آرامش خواهی شد همانند مجموع خلایق باری تعالی.